Překlady a tlumočení z italského jazyka - Mgr. Magdalena Štollová

Soudní tlumočník a soudní překladatel italštiny - překlady a tlumočení angličtiny

info@italstinapreklad.cz
Italiano

Překlady

CO VÁM MOHU NABÍDNOUT?

Překlady italštiny - běžné i se soudním ověřením (s „kulatým razítkem“).
Běžné překlady z angličtiny a španělštiny.

Překladům se věnuji intenzívně od roku 2000, kdy jsem nejprve jako zaměstnanec a poté jako spolupracovník překládala každodenně.

Odborné výrazy si vždy ověřuji v souvisejících kontextech daného oboru tak, aby byl cílový text terminologicky věrný.
K zakázce přistupuji odpovědně a svědomitě. S důvěrnými daty nakládám diskrétně.
Nejsem „továrnou na překlady“ a během překládání zakázky jsem v úzkém kontaktu se zákazníkem tak, že si vzájemně upřesňujeme a doplňujeme potřebné informace jak ohledně textu samotného, tak i sdělení jakéhokoliv jiného charakteru.
Mnohé texty obsahují velmi specifickou terminologii a pouze dobrá komunikace se zákazníkem, který se orientuje v problematice překládaného textu, je možné zajistit plnohodnotný překlad a dovést jej téměř k dokonalosti.

Nejčastěji požadované soudně ověřené překlady italštiny:

 • soudní písemnosti (žalobní spisy, usnesení, rozsudky, odvolací spisy, předvolání k jednání)
 • notářské zápisy a zakládací listiny
 • matriční doklady (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy)
 • výpisy z obchodního či trestního rejstříku
 • studijní diplomy a jiná potvrzení (vysvědčení a osvědčení o kvalifikaci, aj.)
 • ostatní právně závazné dokumenty (např. znalecké posudky a odhady)
 • revizní zprávy
 • lékařské zprávy a posudky

Pozn.: U těchto překladů je vhodné, aby si zákazník nechal nejdříve zhotovit úředně ověřenou kopii tak, aby nedošlo k poškození původní písemnosti. Originál a překlad se po svázání a připojení pečeti totiž stává neoddělitelnou listinou. Na přání dodám překlad italštiny ve více vyhotoveních.

Doručení svázaných písemností, tj. překladů italštiny se soudním ověřením, je JEDNODUCHÉ A RYCHLÉ. Korespondenční vyřízení překladu doručí velmi spolehlivě do druhého dne jako doporučenou zásilku společnost Česká pošta a.s. Vaše písemnost se tak bez problému "otočí" zpět k Vám během pouhých tří dnů.

Překlady bez soudního ověření:

 • smlouvy
 • běžnou obchodní korespondenci
 • úřední korespondenci s orgány a institucemi
 • technické manuály (návody k použití, průvodce nabídkou, aj.)
 • texty z oblasti účetnictví a daní (účetní závěrky, audit hospodaření, aj.)
 • texty s lékařskou terminologií (např. příbalové letáky, hlášení o klinické zkoušce, aj.)
 • texty z mnoha dalších technických a humanitních oborů

CO JE TO NORMOSTRANA?

Zákazníci mě často žádají o bližší vysvětlení pojmu normostrana. Tak tedy: V současnosti se délka textů obvykle vyjadřuje v normostranách.
Jedna normostrana má 30 řádků po 60 úhozech, celkem tedy 1 800 znaků, počítáno včetně mezer. Údaj vychází ze starých strojopisných norem.
Typická tisková strana v knize obsahuje velmi přibližně 1,5 × tolik textu. Jedna normostrana odpovídá v češtině zhruba 275 slovům.

O PŘEKLADU A PŘEKLÁDÁNÍ

Překlad jako psaná forma výpovědi vykazuje jiná specifika než ústní tlumočení. Je proto nutné k němu i takto přistupovat. Každý, kdo se seznámil s lingvistickými zákonitostmi ví, že s písemnými jazykovými prostředky je třeba zacházet citlivě, neboť, co je psáno, to je dáno. Ví, že například synonyma nejsou nikdy zcela slova se stejným významem a láme si třeba hlavu nad tím, jak důsledně zachovávat syntax originálu tak, aby překlad působil jako věrný sémantický celek.

I když práce s jazykem není de facto exaktní vědou, přesto má poměrně přesná pravidla. Vhled do nich není zbytečnou nadstavbou, ale naopak, rozšíří povědomí o zákonitostech jazyka.
Setkávám se často s přílišným tlakem na termín zhotovení zakázky: Ano, expresní termíny jsou možné, i když je běžná denní kapacita překladatele asi 5 normostran, tuto kapacitu lze navýšit, či se práce rozdělí mezi více spolupracujících překladatelů. Kvalitní překladatel musí být schopen precizně analyzovat zdrojový text a všechny významy v něm obsažené přenést do jiného jazyka. Jedním z rysů překladu je fakt, že jej není možné příliš uspěchat, pokud skutečně stojíte o reprezentativní výsledek. Zatímco při tlumočení je nutné pracovat co nejsvižněji, kvalitní překlad potřebuje čas a několik čtení textu; osvědčil se mi postup, kdy prvním krokem je hrubší překlad samotný, druhým jeho čtení a paralelní porovnávání s originálem pro vychytání případných chyb nebo přehlédnutí a třetím pak čtení překladu samotného, při němž se dolaďují stylistické rysy textu, jeho plynulost, rušivé opakování slov a podobně. V případech, kdy překlad výrazně spěchá lze celý proces trochu urychlit.
Text může být vysoce technický, ale i zdánlivě jednoduchý a obecný text může v sobě skrývat „překladatelský oříšek“, nad kterým je třeba se dobře zamyslet.
Také platí, že překlad do cizího jazyka je náročnější než překlad do mateřštiny.

Dnes existuje mnoho překladatelů, kteří nemají potřebné jazykové znalosti a dovednosti. Nabízejí velmi nízké ceny a expresní termíny, tomu ale odpovídá kvalita jejich práce.

Jako doplněk a rozšíření překladatelského servisu zajistím pro Vás LOKALIZACI PŘEKLADU

Magdalena Štollová - italština - tlumočení, překlady
Pár slov o mně Poptávka Překlady Lokalizace Tlumočení Reference Kvalifikace Ceník Kontakt
QR CODE
Mgr. Magdalena Štollová
U Hřiště 1649
768 61 Bystřice pod Host.

tel.: +420 606 547 966
info@italstinapreklad.cz
mobilní verze
SOUDNÍ PŘEKLADY